OBS Overvecht, Utrecht 3564 RS

Openbaar
Basisonderwijs

Obs Overvecht, de Watertoren, Utrecht 3562 BC

Openbaar
Basisonderwijs

obs Overvecht, de Klopvaart, Utrecht 3564 XZ

Openbaar
Basisonderwijs

obs Overvecht, Spoorzicht, Utrecht 3561 JK

Openbaar
Basisonderwijs