De Molen 94
3995 AX Houten
www.wellant.nl
T: 0306345100
  • Bestuur: Stichting Wellant
  • Financiële positie: Basistoezicht
    Basistoezicht
    De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen.
Bekostiging
Bekostiging
Rijksbekostigd geldt voor scholen en instellingen die door het Rijk bekostigd worden. Niet-rijksbekostigd zijn particuliere scholen en instellingen.
Rijksbekostigd

Staat van de instelling

Elke drie jaar beoordeelt de inspectie het functioneren en presteren van de instelling, dit heet de ‘Staat van de instelling’.
Tijdens de ‘Staat van de instelling’ beoordelen wij de kwaliteit van het onderwijs van de instelling en de financiële positie van het bestuur van de instelling. Het specifieke oordeel over de financiële positie staat hierboven bij de gegevens van het bestuur.
Hieronder staan de actuele hoofdconclusies op basis van het onderzoek ‘Staat van de instelling’ en eventuele onderzoeken naar kwaliteitsverbetering die daarna zijn uitgevoerd.
De mate van risico’s en de mate van het vervolgtoezicht worden alleen tijdens het onderzoek naar de staat van de instelling bepaald. Als geen actuele informatie beschikbaar is, wordt dat vermeld.

Mate van risico's
Mate van risico's
Mate van risico’s op instellingsniveau, waarbij de kwaliteitsgebieden van het toezichtkader in samenhang zijn gewogen tijdens het onderzoek ‘Staat van de instelling’.
geen recente beoordeling
Geen recente beoordeling
Het onderzoek de 'Staat van de instelling' heeft langer dan 2 jaar geleden plaatsgevonden. De inschatting van de mate van risico's is daarom niet meer actueel. Bij een volgend onderzoek beoordelen wij de mate van risico's opnieuw. In het rapport is de destijds bepaalde mate van risico's nog na te lezen.
Oordeel kwaliteitsborging
Oordeel kwaliteitsborging
De wijze waarop de instelling kwaliteitszorg systematisch organiseert en uitvoert, met het oog op voortdurende verbetering van de onderwijskwaliteit.
geen recente beoordeling
Geen recente beoordeling
Er heeft nog geen onderzoek 'Staat van de instelling' plaatsgevonden of het rapport is nog niet definitief.

Het oordeel kwaliteitsborging is gebaseerd op onderstaande onderdelen:

Sturing
Schoolklimaat
Stellen van meetbare doelen en beschikbaarheid en toegankelijkheid van sturingsinformatie. Adequate zorg voor tijdige vervulling van vacatures.
niet onderzocht
Beoordeling
Beoordeling
Regelmatige en betrouwbare beoordeling van de voortgang en realisatie van gestelde doelen. Betrekken van onafhankelijk deskundigen bij beoordeling.
niet onderzocht
Verbetering en verankering
Verbetering en verankering
Systematische aanpak van verbetermaatregelen en deskundigheidsbevordering personeel. Het systeem werkt zoals bedoeld.
niet onderzocht
Dialoog en verantwoording
Dialoog en verantwoording
Dialoog met medewerkers, studenten en bedrijfsleven over de ontwikkeling van de kwaliteit van onderwijs en examinering. Voldoen aan wettelijke eisen externe verantwoording.
niet onderzocht
Mate van vervolgtoezicht
Mate van vervolgtoezicht
Mate van vervolgtoezicht direct na uitvoering van het onderzoek 'Staat van de instelling'. Indien de conclusie voor vervolgtoezicht bij de instelling 'intensief' is, dan volgt de inspectie de instelling nauwgezet.
geen recente informatie
Geen recente informatie
Het onderzoek de 'Staat van de instelling' heeft langer dan 2 jaar geleden plaatsgevonden. De mate van vervolgtoezicht is daarom niet meer actueel. In het rapport is de destijds bepaalde mate van vervolgtoezicht nog na te lezen. Tevens is onderaan de webpagina te lezen wat de huidige stand van zaken is van onderzochte opleidingen.Aantal opleidingen met een oordeel in de afgelopen 3 jaar
De inspectie onderzoekt bij middelgrote en grote instellingen niet alle opleidingen. De selectie van de opleidingen vindt plaats op basis van een steekproef of verondersteld risico. Hieronder staan de onderzochte opleidingen met een oordeel op kwaliteitsgebieden en/of deugdelijkheidseisen.

Totaal aantal beoordeelde opleidingen bij deze instelling:
12 opleidingen totaal
Opleidingen met positief eindoordeel inspectie
8 opleidingen positief
Opleidingen met tekortkoming volgens inspectie
4 opleidingen met tekortkoming

Meer informatie

De onderstaande websites geven meer informatie over de tevredenheid van studenten, de studentenpopulatie, het aangeboden onderwijs, de financiën van de instelling en de onderwijsresultaten. Deze websites zijn geen eigendom van de Inspectie en derhalve is de Inspectie niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan.

Tevredenheid studenten Deze link opent in zelfde venster JOB-monitor
Meer informatie over het MBO Deze link opent in zelfde venster MBO Transparant
Vergelijken met andere scholen Deze link opent in zelfde venster MBO Scanner