Schaatsbaan 61-91
3013 AR Rotterdam
www.epbs.nl
T: 0102012320
Bekostiging
Bekostiging
Rijksbekostigd geldt voor scholen en instellingen die door het Rijk bekostigd worden. Niet-rijksbekostigd zijn particuliere scholen en instellingen.
Niet rijksbekostigd

Staat van de instelling

Elke drie jaar beoordeelt de inspectie het functioneren en presteren van de instelling, dit heet de ‘Staat van de instelling’.
Hieronder staan de actuele hoofdconclusies op basis van het onderzoek ‘Staat van de instelling’ en eventuele onderzoeken naar kwaliteitsverbetering die daarna zijn uitgevoerd.
De mate van risico’s en de mate van het vervolgtoezicht worden alleen tijdens het onderzoek naar de staat van de instelling bepaald. Als geen actuele informatie beschikbaar is, wordt dat vermeld.

Mate van risico's
Mate van risico's
Mate van risico’s op instellingsniveau, waarbij de kwaliteitsgebieden van het toezichtkader in samenhang zijn gewogen tijdens het onderzoek ‘Staat van de instelling’.
geen recente beoordeling
Geen recente beoordeling
Het onderzoek de 'Staat van de instelling' heeft langer dan 2 jaar geleden plaatsgevonden. De inschatting van de mate van risico's is daarom niet meer actueel. Bij een volgend onderzoek beoordelen wij de mate van risico's opnieuw. In het rapport is de destijds bepaalde mate van risico's nog na te lezen.
Oordeel kwaliteitsborging
Oordeel kwaliteitsborging
De wijze waarop de instelling kwaliteitszorg systematisch organiseert en uitvoert, met het oog op voortdurende verbetering van de onderwijskwaliteit.
voldoende

Het oordeel kwaliteitsborging is gebaseerd op onderstaande onderdelen:

Sturing
Schoolklimaat
Stellen van meetbare doelen en beschikbaarheid en toegankelijkheid van sturingsinformatie. Adequate zorg voor tijdige vervulling van vacatures.
voldoende
Beoordeling
Beoordeling
Regelmatige en betrouwbare beoordeling van de voortgang en realisatie van gestelde doelen. Betrekken van onafhankelijk deskundigen bij beoordeling.
voldoende
Verbetering en verankering
Verbetering en verankering
Systematische aanpak van verbetermaatregelen en deskundigheidsbevordering personeel. Het systeem werkt zoals bedoeld.
voldoende
Dialoog en verantwoording
Dialoog en verantwoording
Dialoog met medewerkers, studenten en bedrijfsleven over de ontwikkeling van de kwaliteit van onderwijs en examinering. Voldoen aan wettelijke eisen externe verantwoording.
voldoende
Mate van vervolgtoezicht
Mate van vervolgtoezicht
Mate van vervolgtoezicht direct na uitvoering van het onderzoek 'Staat van de instelling'. Indien de conclusie voor vervolgtoezicht bij de instelling 'intensief' is, dan volgt de inspectie de instelling nauwgezet.
geen recente informatie
Geen recente informatie
Het onderzoek de 'Staat van de instelling' heeft langer dan 2 jaar geleden plaatsgevonden. De mate van vervolgtoezicht is daarom niet meer actueel. In het rapport is de destijds bepaalde mate van vervolgtoezicht nog na te lezen. Tevens is onderaan de webpagina te lezen wat de huidige stand van zaken is van onderzochte opleidingen.Aantal opleidingen met een oordeel in de afgelopen 3 jaar
De inspectie onderzoekt bij middelgrote en grote instellingen niet alle opleidingen. De selectie van de opleidingen vindt plaats op basis van een steekproef of verondersteld risico. Hieronder staan de onderzochte opleidingen met een oordeel op kwaliteitsgebieden en/of deugdelijkheidseisen.

Totaal aantal beoordeelde opleidingen bij deze instelling:
1 opleidingen totaal
Opleidingen met positief eindoordeel inspectie
0 opleidingen positief
Opleidingen met tekortkoming volgens inspectie
1 opleidingen met tekortkoming